SCRATCH -> PĘTLE

SCRATCH -> PĘTLE
SPIS TREŚCI

Szkoła podstawowa

  • Przykłady i zadania – str. 1
  • Rozwiązania zadań – str. 2

POZIOM 1 – SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZYKŁADY

Przykład 1
Wyświetl liczby całkowite od 1 do 10

lub

Przykład 2
Wyświetl liczby całkowite od 50 do 25 w porządku malejącym.

Przykład 3
Podaj wartość zmiennej a. W przypadku wpisania liczby ujemnej lub równej zero, program ponawia prośbę, aż do momentu wprowadzenia wartości dodatniej.

Przykład 4
Program sprawdza czy liczba podana przez użytkownika należy do przedziału <1;10> lub <30;50>

Przykład 5
Program wyświetla wszystkie liczby całkowite z przedziału <a,b> podzielne przez k. Wartości a, b i k podaje użytkownik.

Przykład 6
Program wypisuje liczby naturalne parzyste od liczby podanej przez użytkownika do 0.

ZADANIA

Zadanie 1
Napisz program wyświetlający liczby od 5 do 100 z krokiem równym 5.
5 10 15 20 … 100

Zadanie 2
Napisz program wyświetlający liczby z przedziału <a, b>. Wartości a i b podaje użytkownik.

Zadanie 3
Napisz program obliczający sumę liczb nieparzystych z przedziału <a, b>. Wartości a i b podaje użytkownik.

Zadanie 4
Napisz program wyświetlający n kolejnych potęg liczby 2. Wartość n podaje użytkownik.
dla n=5
2 4 8 16 32

Zadanie 5
Napisz program sumujący wartości ciągu n liczb podawanych przez użytkownika. Ilość liczb podaje użytkownik jako pierwszą wartość.
dla n=4
2 6 3 1
suma=12

Zadanie 6
Napisz program obliczający średnią arytmetyczną z ciągu liczb naturalnych podawanych przez użytkownika, zakończonych liczbą 0. Liczby 0 nie bierz pod uwagę w średniej.

Zadanie 7
Napisz program obliczający x^n, gdzie x i n są liczbami naturalnymi podawanymi przez użytkownika.
dla x=2 y=10
wynik = 1024

Zadanie 8*
Napisz program podawania daty w formacie – dzień (od 1 do 31), miesiąc (od 1 do 12), rok (od 1900 do 2050). Użytkownik wprowadza każdą z wartości w osobnym kroku. Jeżeli wprowadzona wartość jest błędna program od razu kończy swoje działanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.