REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych za pomocą wirtualnej platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem www.zadaniezinformatyki.pl/platforma_edukacyjna, zwanej dalej „Platformą”, będącej własnością firmy Proksim z siedzibą w Radzionkowie.
 2. Przystąpienie do korzystania z Platformy jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie zdjęcia, teksty, opracowania i inne materiały zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym Regulaminie. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy przez jej użytkowników.
 4. Cennik dostępu do Platformy dostępny jest w zakładce „Oferta”.
 5. Dostęp do Platformy przyznawany jest Użytkownikowi po uiszczeniu opłaty. Na adres e‐mail wskazany w formularzu zostanie przesłana wiadomość z danymi logowania.
 6. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z funkcjonowaniem Platformy Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem serwisu: biuro@zadaniezinformatyki.pl, który podejmie odpowiednie kroki w celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania z Platformy.
 7. Dostęp do Platformy jest ograniczony czasowo, szczegółowe zasady korzystania określone są w zakładce „Oferta”.
 8. Firma Proksim ma prawo odmowy zarejestrowania dowolnego Użytkownika i/lub zablokowania konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do Platformy.
 9. Firma Proksim administruje kontami użytkowników i przydziela uprawnienia dostępu w dni robocze w godz. 8:00–16:00.
 10. Użytkownik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z Platformy. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło i login w sposób uniemożliwiający poznanie ich przez osoby trzecie. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania tych osób, a Administrator Platformy ma prawo zablokować dostęp takiego Użytkownika do Platformy.
 11. W razie zablokowania dostępu do Platformy z przyczyn określonych w niniejszym regulaminie Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej opłaty.
 12. Firma Proksim nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Platformy, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez czynniki od firmy Proksim niezależne.
 13. Firma Proksim zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronie www.zadaniezinformatyki.pl
 14. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w Regulaminie, jeżeli korzysta w jakikolwiek sposób z zasobów Platformy. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Platformy.