C++ -> PĘTLE

ROZWIĄZANIA ZADAŃ

Zadanie 1
Napisz program wyświetlający liczby z przedziału <a,b> w porządku rosnącym i malejącym. Wartości a i b podaje użytkownik.

np. dla a=1 i b=5 lub a=5 i b=1
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a,b;
  cout << "Podaj a: ";
  cin >> a;
  cout << "Podaj b: ";
  cin >> b;

  if (a>b)
    swap(a,b);

  for(int i=a;i<=b;i++)
    cout << i << " ";
  for(int i=b;i>=a;i--)
    cout << i << " ";

  return 0;
}


Zadanie 2
Napisz program, który wypisze wszystkie kwadraty liczb naturalnych mniejsze od liczby podanej przez użytkownika.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int liczba,x=1;
  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> liczba;

  do
  {
    cout << x*x << " ";
    x++;
  }
  while(x*x<liczba);

  return 0;
}


Zadanie 3
Napisz program obliczający wartości funkcji liniowej ax+b, dla kolejnych x z przedziału <xp,xk>. Wartości a, b, xp, xk podaje użytkownik.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a,b,xp,xk;
  cout << "Podaj a: ";
  cin >> a;
  cout << "Podaj b: ";
  cin >> b;
  cout << "Podaj xp: ";
  cin >> xp;
  cout << "Podaj xk: ";
  cin >> xk;

  for(int i=xp; i<=xk; i++)
  {
    cout << a <<"*"<< i <<"+"<< b <<"="<< a*i+b <<"\n";
  }

  return 0;
}


Zadanie 4
Napisz program obliczający silnię z liczby podanej przez użytkownika.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int liczba,wynik=1;
  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> liczba;

  for(int i=1; i<=liczba; i++)
  {
    wynik*=i;
  }
  cout << "silnia= " << wynik;

  return 0;
}


Zadanie 5
Napisz program obliczający średnią arytmetyczną z ciągu liczb całkowitych podawanych przez użytkownika, zakończonych liczbą 0. Liczby 0 nie bierz pod uwagę w średniej.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int l,suma=0,ile=0;

  do
  {
    cout << "Podaj liczbe: ";
    cin >> l;
    suma+=l;
    ile++;
  }
  while(l!=0);

  cout << "srednia= " << (float)suma/--ile;

  return 0;
}


Zadanie 6
Napisz program obliczający x do potęgi y. Wartości x i y to liczby całkowite większe od 0.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int x,y,wynik=1;
  cout << "Podaj x: ";
  cin >> x;
  cout << "Podaj y: ";
  cin >> y;
  if (x<=0 || y<=0)
    return 0;

  for (int i=1;i<=y;i++)
  {
    wynik*=x;
  }
  cout << "wynik= " << wynik;

  return 0;
}


Zadanie 7
Napisz program wyświetlający kolejne potęgi liczby 3, aż do uzyskania wartości większej od k. Wartość k to liczba naturalna większa od 2, którą podaje użytkownik.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int k,x=1;
  cout << "Podaj k: ";
  cin >> k;
  if (k<=2)
    return 0;

  do
  {
    x*=3;
    cout << x << " ";
  }
  while(x<=k);

  return 0;
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.