C++ -> INSTRUKCJA WARUNKOWA

ROZWIĄZANIA ZADAŃ

Zadanie 1
Napisz program zwracający mniejszą z dwóch liczb podanych przez użytkownika. Jeżeli liczby są równe program ma wyświetlić informację „Liczby są równe”.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int l1,l2;
  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> l1;
  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> l2;

  if (l1==l2)
  {
    cout << "Liczby sa rowne.";
    return 0;
  }

  if (l1<l2)
    cout << l1;
  else
    cout << l2;

  return 0;
}


Zadanie 2
Napisz program informujący czy liczba podana przez użytkownika jest większa, mniejsza czy równa zero.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int liczba;
  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> liczba;

  if (liczba<0) cout << "Liczba jest mniejsza od 0.";
  if (liczba==0) cout << "Liczba jest rowna 0.";
  if (liczba>0) cout << "Liczba jest wieksza od 0.";

  return 0;
}


Zadanie 3
Napisz program sprawdzający czy z boków o długościach podanych przez użytkownika można zbudować trójkąt.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a, b, c;
  cout << "Podaj dlugosc boku a: ";
  cin >> a;
  cout << "Podaj dlugosc boku b: ";
  cin >> b;
  cout << "Podaj dlugosc boku c: ";
  cin >> c;

  if (a+b>c && b+c>a && a+b>c)
    cout << "Mozna zbudowac trojkat.";
  else
    cout << "Nie mozna zbudowac trojkata.";

  return 0;
}

Z boków a, b, c można zbudować trójkąt jeśli suma długości dwóch dowolnych boków jest większa od trzeciego.


Zadanie 4
Napisz program obliczający pierwiastki równania kwadratowego.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
  int a,b,c,delta;
  cout << "Podaj a: ";
  cin >> a;
  cout << "Podaj b: ";
  cin >> b;
  cout << "Podaj c: ";
  cin >> c;

  delta = b*b-4*a*c;

  if(delta<0)
    cout << "Brak pierwiastkow";
  if(delta==0)
    cout << "x1= " << -b/2*a;
  if(delta>0)
  {
    cout << "x1= " << (-b-sqrt(delta))/2*a << "\n";
    cout << "x2= " << (-b+sqrt(delta))/2*a;
  }

  return 0;
}


Zadanie 5
Napisz program, który dla zadanych dwóch liczb, określi czy pierwsza jest wielokrotnością drugiej.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int l1,l2;
  cout << "Podaj pierwsza liczbe: ";
  cin >> l1;
  cout << "Podaj druga liczbe: ";
  cin >> l2;

  if(l1%l2==0)
    cout << "Pierwsza liczba jest wielokrotnoscia drugiej.";
  else
    cout << "Pierwsza liczba NIE jest wielokrotnoscia drugiej.";

  return 0;
}


Zadanie 6
Napisz program podawania daty w formacie – dzień (od 1 do 31), miesiąc (od 1 do 12), rok (od 1900 do 2050). Użytkownik wprowadza każdą z wartości w osobnym kroku. Jeżeli wprowadzona wartość jest błędna program kończy swoje działanie. Jeżeli wszystkie trzy wartości są poprawne program wyświetla datę np. 7.12.2009

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int d,m,r;
  cout << "Podaj dzien: ";
  cin >> d;
  
  if(d>=1 && d<=31)
  {
    cout << "Podaj miesiac: ";
    cin >> m;
    if(m>=1 && m<=12)
    {
      cout << "Podaj rok: ";
      cin >> r;
      if(r>=1900 && r<=2050)
      {
        cout << d <<"."<< m <<"."<< r;
      }
    }
  }
  
  return 0;
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.